Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 40940020028 daļā, ar platību 0.27 ha, Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā, īpašumā “Vecumnieki VM Mežsargu Sils”, kad. Nr. 40940020028"

Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 40940020028 daļā, ar platību 0.27 ha, Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā, īpašumā “Vecumnieki VM Mežsargu Sils”, kad. Nr. 40940020028, izsoles uzvarētāju atzīt:

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Piebalgas", reģistrācijas Nr. 40003199078, kura iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m