Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 4068 011 0035 daļai 5.72ha platībā, Bauskas novada Īslīces pagasta īpašumā “Īslīces meži”, kad. Nr. 4068 001 0055"

Par izsoles uzvarētāju atzīt Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "ZS GRIEZES", reģ.Nr.43601001117, kas iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m