Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 4068 001 0034 daļai 25.49ha platībā, Bauskas novada Īslīces pagasta īpašumā “Rugāji”, kad. Nr. 4068 001 0034"

Par izsoles uzvarētāju atzīt Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "ZS GRIEZES", reģ.Nr.43601001117, kas iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m