Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 3864 009 0120 daļā, ar platību 0.3 ha, Rugāju novadā, Lazdukalna pagastā, īpašumā “Augstkalnes”, kad. Nr. 3864 009 0120"

Ņemot vērā, ka Izsoles nolikumā noteiktajā termiņā (līdz 26.07.2019 plkst.10:30) uz Izsoli nav reģistrējies neviens dalībnieks, izsole atzīta par nenotikušu

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m