Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemei 2,54 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62800030022 daļā, Kuldīgas novada Rendas pagasta īpašumā “Valsts mežs Ezeri”, kad.Nr. 62800010068"

Par izsoles uzvarētāju atzīta SIA Dont Panic, reģ.Nr.40203174787, kura iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadu termiņu par nosolīto nomas maksu 3650,00 EUR gadā, neieskaitot Nekustamā īpašuma nodokli 1.5% no kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, ko maksā papildus.

Esam sertificēti

bm sertification

iso