Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemei 13,44ha Saldus novada Pampāļu pagasta īpašumā “Lāču mežs”, kad.nr. 84760010008"

Par izsoles uzvarētāju atzīts Jons Labanausks, kurš iegūst tiesības noslēgt nomas līgumu par nomas maksu 562,00 EUR (pieci simti sešdesmit divi euro un nulle centi) gadā, neieskaitot Nekustamā īpašuma nodokli 1.5% no kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, ko maksā papildus.

Esam sertificēti

bm sertification

iso