Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemei 1,65 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80800190311 daļā, Olaines novada Olaines pagasta īpašumā “Medņu masīvs”, kad.nr. 80800180759”

Par izsoles  uzvarētāju atzīta Inga Rudzīte, kura iegūst tiesības noslēgt nomas līgumu par nomas maksu 165,00 EUR (viens simts sešdesmit pieci euro un nulle centi) gadā, neieskaitot Nekustamā īpašuma nodokli 1.5% no kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, ko maksā papildus.

Esam sertificēti

bm sertification

iso