Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemei 0,93 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40720050036 daļā, Bauskas novada Mežotnes pagasta īpašumā “Mežotnes meži”, kad.Nr. 40720010084"

Par izsoles uzvarētāju atzīts SIA "Zemgales Mežsaimnieks", kurš iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso