Izsole “Par nomas tiesību piešķiršanu zemei 0,81 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88540110030 daļā, Talsu novada Ģibuļu pagasta īpašumā “Valsts mežs Ģibuļi”, kad.Nr. 88540010041”

Par izsoles uzvarētāju atzīta biedrība ,,Samiņdangas”, reģ. Nr. 40008305988, kura iegūst tiesības noslēgt nomas līgumu par nomas maksu 300,00 EUR (trīs simti euro un nulle centi) gadā, neieskaitot Nekustamā īpašuma nodokli 1.5% no kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, ko maksā papildus.

Esam sertificēti

bm sertification

iso