Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemei 0,79 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56480040148 daļā, Jēkabpils novada Ābeļu pagasta īpašumā “Valsts mežs”, kad.Nr. 56480010019"

Par izsoles uzvarētāju atzīta Biedrība “Mednieku klubs SENCIS”, reģ.nr. 40008090708, kura iegūst tiesības noslēgt nomas līgumu par nomas maksu 163,00 EUR (viens simts sešdesmit trīs euro un nulle centi) gadā, neieskaitot Nekustamā īpašuma nodokli 1.5% no kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, ko maksā papildus.

Esam sertificēti

bm sertification

iso