Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemei 0,5 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88500240005 daļā, Talsu novada Dundagas pagasta īpašumā “Valsts mežs Dundaga-centrālais”, kad.Nr. 88500020117"

Par izsoles uzvarētāju atzīta Evita Cela, kura iegūst tiesības noslēgt nomas līgumu par nomas maksu 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro un nulle centi) gadā, neieskaitot Nekustamā īpašuma nodokli 1.5% no kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, ko maksā papildus.

Esam sertificēti

bm sertification

iso