Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemei 0,12 ha platībā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 62800080045, Kuldīgas novada Rendas pagasta īpašumā “Valsts mežs Abavas”, kad.Nr. 62800060115"

Par izsoles uzvarētāju atzīts Nodibinājums “Rubeņa fonds”, reģ.Nr. 40008114781, kurš piedāvājis nomas maksu 80,00 EUR (astoņdesmit euro un nulle centi) gadā, neieskaitot Nekustamā īpašuma nodokli 1.5% no kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, ko maksā papildus.

Esam sertificēti

bm sertification

iso