Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu uz zemi 0.52 ha platībā Madonas novada Liezēres pagastā zemes vienības ar kad.apz. 70680070378 daļā, īpašumā “Meža Blākaiņi”, kad. Nr. 70680070379"

Par izsoles uzvarētāju atzīt Viju Pleiksni, kura iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m