Izsole “Par nomas tiesību piešķiršanu nekustamajam īpašumam “VALSTS MEŽS VĒRGALE”, kad.Nr.64960010125, Pāvilostas novada Vērgales pagastā”

Par izsoles uzvarētāju atzīta biedrība “Priedolu mednieku klubs”, reģ.Nr. 40008034166, kura piedāvājusi nomas maksu 30,00 EUR (trīsdesmit euro un nulle centi) gadā, neieskaitot Nekustamā īpašuma nodokli 1.5% no kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, ko maksā papildus.

Esam sertificēti

bm sertification

iso