Izsole ”Par nomas tiesību piešķiršanu nekustamajam īpašumam “Valsts mežs Saliena”, kad.Nr. 64860060003, Dienvidkurzemes novada Sakas pagastā”

Par izsoles uzvarētāju atzīta SIA SSB Timber, reģ.Nr. 40203261976, kura iegūst tiesības noslēgt nomas līgumu par nomas maksu 35,00 EUR (trīsdesmit pieci euro un nulle centi) gadā, neieskaitot Nekustamā īpašuma nodokli 1.5% no kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, ko maksā papildus.

 

Esam sertificēti

bm sertification

iso