Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu nekustamā īpašuma “Vārtkamburu mežs”, ar kadastra Nr. 6246 006 0303, Kuldīgas novada Ēdoles pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6246 006 0303 daļām ar kopējo platību 28,09 ha"

Par Izsoles “Par nomas tiesību piešķiršanu nekustamā īpašuma “Vārtkamburu mežs”, ar kadastra Nr. 6246 006 0303, Kuldīgas novada Ēdoles pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6246 006 0303 daļām ar kopējo platību 28,09 ha: 6246 006 0303 8001 (Posuma dīķis 6,45 ha), 6246 006 0303 8002 (Kalves dīķis 12,37 ha), 6246 006 0303 8003 (Degas dīķis 9,27 ha)”  uzvarētāju tika atzīta SIA “EZERNIEKI AGRO”, reģistrācijas Nr.46101014795, kura ieguva nomas tiesības uz 12 gadiem.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m