Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu nekustamā īpašuma “Valsts mežs Užava”, kad. Nr. 98780060145, kas atrodas Ventspils novada Užavas pagastā, zemes vienības ar kadastra apz. 9878 007 0133 daļā, ar platību 0.92 ha"

Par izsoles uzvarētāju atzīta Līksma Skoka,  kura iegūst tiesības noslēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m