Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu nekustamā īpašuma “Silciema meža masīvs”, kad. Nr. 8064 007 0842, Inčukalna novada Inčukalna pagastā, zemes vienības ar kadastra apz. 8064 007 0825 daļā, ar platību 0,003ha"

Par izsoles uzvarētāju atzīta Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NESTE LATVIJA", reģistrācijas Nr. 40003132723, kura iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 30 gadu termiņu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m