Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 9,49 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54740080050 daļā, Jelgavas novada Sesavas pagasta īpašumā “Galamuižas mežs”, kad.nr. 54740080050"

Par izsoles uzvarētāju atzīts Mārtiņš Stanke, kurš iegūst tiesības noslēgt nomas līgumu par nosolīto nomas maksu 3351,00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti piecdesmit viens euro un nulle centi) gadā, neieskaitot Nekustamā īpašuma nodokli 1.5% no kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, ko maksā papildus.

Esam sertificēti

bm sertification

iso