Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 7,48 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64860150220 daļā, Pāvilostas novada Sakas pagasta īpašumā “Valsts mežs Mežvidi”, kad.nr. 64860090022"

Ņemot vērā, ka Izsoles nolikumā noteiktajā termiņā (līdz 14.06.2021 ieskaitot) uz Izsoli nav reģistrējies neviens dalībnieks, izsole atzīta par nenotikušu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso