Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 6,48ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70460090066 daļā, Madonas novada Bērzaunes pagasta īpašumā “Mazās Madaras”, kad.nr. 70460090279"

Par izsoles uzvarētāju atzīta SIA “LEA Group”, reģ.Nr.40103421555, kura iegūst tiesības noslēgt nomas līgumu par nomas maksu 275,00 EUR (divi simti septiņdesmit pieci euro un nulle centi) gadā, neieskaitot Nekustamā īpašuma nodokli 1.5% no kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, ko maksā papildus.

Esam sertificēti

bm sertification

iso