Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 6,19 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74880080052 daļā, Ogres novada Suntažu pagasta īpašumā “Žļaugu purva meži”, kad.nr. 74880030019"

Par izsoles uzvarētāju atzīta SIA “Agrofirma Lobe”, reģ.Nr.40103316943, kura iegūst tiesības noslēgt nomas līgumu uz 12 gadu termiņu par nosolīto nomas maksu 895,00 EUR gadā, neieskaitot Nekustamā īpašuma nodokli 1.5% no kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, ko maksā papildus.

Esam sertificēti

bm sertification

iso