Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 5.02 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62960070049 daļā, Kuldīgas novada Vārmes pagasta īpašumā “Valsts mežs Vārme”, kad.Nr. 62960010046"

Par izsoles uzvarētāju atzīta Vārmes pagasta zemnieku saimniecība "Brieži", reģ.Nr.40001022772, kura piedāvājusi nomas maksu 502,00 EUR (pieci simti divi euro un nulle centi) gadā, neieskaitot Nekustamā īpašuma nodokli 1.5% no kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, ko maksā papildus

Esam sertificēti

bm sertification

iso