Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 4,42ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 50440120291 daļā, Gulbenes novada Beļavas pagasta īpašumā “Valsts mežs 50440120291””

Par izsoles uzvarētāju atzīta Gulbenes rajona Līgo pagasta Elīnas Jermacānes zemnieka saimniecība "Wert", reģ.Nr. 44101034346, kura iegūst tiesības noslēgt nomas līgumu par nomas maksu 223,00 EUR (divi simti divdesmit trīs euro un nulle centi) gadā, neieskaitot Nekustamā īpašuma nodokli 1.5% no kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, ko maksā papildus.

Esam sertificēti

bm sertification

iso