Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 26,05ha platībā zemes vienības ar kadastra apz. 70540050002 daļā, Ērgļu novada Ērgļu pagasta īpašumā “Mežmala”, kad.Nr. 70540050055"

Ņemot vērā, ka Izsoles nolikumā noteiktajā termiņā uz Izsoli nav reģistrējies neviens dalībnieks, Izsole atzīta par nenotikušu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso