Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 23,6 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38440020002 daļā, Baltinavas novada īpašumā “Bērzukalns”, kad.nr. 38440080002"

Par izsoles uzvarētāju atzīta Balvu rajona Briežuciema pagasta zemnieku saimniecība “PAPARDES”, reģ.Nr. 53401006471, kura iegūst tiesības noslēgt nomas līgumu par nosolīto nomas maksu 2530,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti trīsdesmit euro un nulle centi) gadā, neieskaitot Nekustamā īpašuma nodokli 1.5% no kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, ko maksā papildus.

Esam sertificēti

bm sertification

iso