Izsole "“Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 21,86 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42780060111 daļā, Amatas novada Skujenes pagasta īpašumā “Kursenes mežs”, kad.nr. 42780060111”

Par izsoles uzvarētāju atzīta Cēsu rajona Skujenes pagasta zemnieku saimniecība "LAZDU-LAIPAS", reģ.Nr. 44101018322, kura iegūst tiesības noslēgt nomas līgumu par nomas maksu 920,00 EUR (deviņi simti divdesmit euro un nulle centi) gadā, neieskaitot Nekustamā īpašuma nodokli 1.5% no kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, ko maksā papildus.

Esam sertificēti

bm sertification

iso