Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 2.33ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98440010076 daļā, Ventspils novada Ances pagasta īpašumā “Valsts mežs Ance”, kad.Nr. 98440010065"

Ņemot vērā, ka Izsoles nolikumā noteiktajā termiņā uz Izsoli nebija reģistrējies neviens dalībnieks, izsole atzīta par nenotikušu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso