Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 13.6 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 96920040083 daļā, Burtnieku novada Vecates pagasta īpašumā “Vidusburtnieka mežs”, kad.Nr. 96920040083"

Ņemot vērā, ka Izsoles nolikumā noteiktajā termiņā (līdz 03.09.2020 plkst. 11:30) uz Izsoli nav reģistrējies neviens dalībnieks, izsole atzīta par nenotikušu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso