Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 10,99 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38150040073 daļā Viļakā, īpašumā “Valsts mežs”, kad.Nr. 38150040073"

Par izsoles uzvarētāju atzīts Elvijs Čeirāns, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu un iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso