Izsole ”Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 10,36 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94800060066 daļā, Smiltenes novada Smiltenes pagasta īpašumā “Valsts meži 94800030081”

Par izsoles uzvarētāju atzīta SIA "KALNA TOMĒNI", reģ.Nr. 44103028880, kura iegūst tiesības noslēgt nomas līgumu par nosolīto nomas maksu 2125,00 EUR (divi tūkstoši viens simts divdesmit pieci euro un nulle centi) gadā, neieskaitot Nekustamā īpašuma nodokli 1.5% no kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, ko maksā papildus.

Esam sertificēti

bm sertification

iso