Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 10,07 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64720030020 daļā, Aizputes novada Lažas pagasta īpašumā "Valsts mežs Apriķi", kad. Nr.64720010020"

Ņemot vērā, ka Izsoles nolikumā noteiktajā termiņā (līdz 05.08.2020 plkst. 11:30) uz Izsoli nav reģistrējies neviens dalībnieks, izsole atzīta par nenotikušu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso