Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 1,77 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94760010054 daļā, Strenču novada Plāņu pagasta īpašumā "Valsts Mežs 94760020020 ", Kad. nr. 94760020020"

Ņemot vērā, ka Izsoles nolikumā noteiktajā termiņā (līdz 03.09.2020 plkst. 11:30) uz Izsoli nav reģistrējies neviens dalībnieks, izsole atzīta par nenotikušu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso