Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 1,42 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88500060062 daļā, Dundagas novada Dundagas pagasta īpašumā “Valsts mežs Dundaga-Austrumi”, kad.nr. 88500180115"

Par izsoles uzvarētāju atzīta SIA Kuršmala, reģ.Nr.41203056224, kura iegūst tiesības noslēgt nomas līgumu par nomas maksu 65,00EUR (sešdesmit pieci euro un nulle centi) gadā, neieskaitot Nekustamā īpašuma nodokli 1.5% no kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, ko maksā papildus.

Esam sertificēti

bm sertification

iso