Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu īpašuma “Valsts mežs Ģibuļi”, kad.Nr.88540010041 daļā, Talsu novada Ģibuļu pagastā"

Par izsoles uzvarētāju atzīta biedrība mednieku klubs “Spārne”, reģ.Nr. 40008054073, kura iegūst tiesības noslēgt nomas līgumu par nomas maksu 300,00 EUR (trīs simti euro un nulle centi) gadā, neieskaitot Nekustamā īpašuma nodokli 1.5% no kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, ko maksā papildus.

Esam sertificēti

bm sertification

iso