Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu daļai no nekustamā īpašuma “Zaķu mežs”, kad.Nr. 54900030238, Jelgavas novada Vilces pagastā"

Par izsoles uzvarētāju atzīta Jelgavas rajona Vilces pagasta zemnieku saimniecība "GALZEMJI", reģ.Nr. 43601021024, kura iegūst tiesības noslēgt nomas līgumu par nomas maksu 312,00 EUR (trīs simti divpadsmit euro un nulle centi) gadā, neieskaitot Nekustamā īpašuma nodokli 1.5% no kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, ko maksā papildus

Esam sertificēti

bm sertification

iso