Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs Dunalka”, kad.Nr. 64500010037, Dienvidkurzemes novada Dunalkas pagastā"

Par izsolesuzvarētāju atzīta biedrība “Aisteres mednieku klubs”, reģ.Nr. 40008051062, kura iegūst tiesības noslēgt nomas līgumu par nomas maksu 50,00 EUR (piecdesmit euro un nulle centi) gadā, neieskaitot Nekustamā īpašuma nodokli 1.5% no kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, ko maksā papildus.

Esam sertificēti

bm sertification

iso