Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu daļai no nekustamā īpašuma “Kaļķene”, kad.Nr. 90540020004, Tukuma novada Irlavas pagastā"

Par izsoles uzvarētāju atzīts Māris Čivčišs, kurš piedāvājis nomas maksu 45,50 EUR (četrdesmit pieci euro un piecdesmit centi) gadā, neieskaitot Nekustamā īpašuma nodokli 1.5% no kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, ko maksā papildus

Esam sertificēti

bm sertification

iso