Izsole "Par nekustamā īpašuma „ Pirts”, kadastra Nr. 5090 013 0044, adrese: "Pirts", Stradu pagastā, Gulbenes novadā, nomas tiesību piešķiršanu"

Ņemot vērā, ka Izsoles nolikumā noteiktajā termiņā (līdz 20.06.2019 plkst.10:30) uz Izsoli nav reģistrējies neviens dalībnieks, Izsole atzīta par nenotikušu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m