Izsole par nekustamā īpašuma „Dīķsargi”, kadastra Nr. 8850 024 0017, adrese: "Dīķsargi", Dundagas pagastā, Dundagas novadā, nomas tiesību piešķiršanu

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m