Izsole par lietu kopības - nekustamā īpašuma „Sili”, kadastra Nr.5456 002 0184, tajā esošā kustamā īpašuma un kurināmā atlikuma, un nekustamā īpašuma “Mežsili”, kadastra Nr.5456 002 0262, atsavināšanu

Tā kā uz izsoli nolikumā noteiktajā termiņā (30.08.2017 plkst.11.00) nav pieteicies neviens pretendents, izsole ir atzīta par nenotikušu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m