Izsole "Par apbūves tiesības piešķiršanu nekustamā īpašuma “Baļķēni”, kadastra Nr. 9470 003 0417, kas atrodas Smiltenes novada Launkalnes pagastā, zemes vienības daļā ar kadastra apzīmējumu 9470 003 0417 8001 ar platību 0,60 ha"

Par apbūves tiesības izsoles uzvarētāju atzīt Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Smiltene Impex", kas iegūst tiesības noslēgt apbūves tiesības līgumu uz 30 gadu termiņu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m