Atkārtota rakstiska izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 7,48 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64860150220 daļā, Pāvilostas novada Sakas pagasta īpašumā "Valsts mežs Mežvidi", Kad. nr. 6486009002

Ņemot vērā, ka Izsoles nolikumā noteiktajā termiņā (līdz 05.10.2020 ieskaitot) uz Izsoli nav iesniegts neviens pēdāvājums, izsole atzīta par nenotikušu

Esam sertificēti

bm sertification

iso