Atkārtota rakstiska izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 26,56 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74880070022 daļā, Ogres novada Suntažu pagasta īpašumā “Žļaugu purva meži”, kad.Nr. 748800300

Ņemot vērā, ka Izsoles nolikumā noteiktajā termiņā (līdz 15.10.2020 ieskaitot) uz Izsoli nav iesniegts neviens piedāvājums, Izsole atzīta par nenotikušu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso