Atkārtota rakstiska izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 26,05 ha platībā zemes vienības ar kadastra apz. 70540050002 daļā, Ērgļu novada Ērgļu pagasta īpašumā “Mežmala”, kad.Nr. 70540050055"

Ņemot vērā, ka Izsoles nolikumā noteiktajā termiņā (līdz 15.10.2020 ieskaitot) uz Izsoli nav saņemts neviens pieteikums, Izsole atzīta par nenotikušu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso