Atkārtota rakstiska izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 13.6 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 96920040083 daļā, Burtnieku novada Vecates pagasta īpašumā “Vidusburtnieka mežs”, kad.Nr. 9692004

Par izsoles uzvarētāju atzīts Gusts Balodis, kurš iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso