Atkārtota rakstiska izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 1,92 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88500150115 daļā, Talsu novada Dundagas pagasta īpašumā “Valsts mežs Dundaga-centrālais”

Par izsoles uzvarētāju atzīta SIA Tilžas, reģ.Nr. 41203051053, kura piedāvājusi nomas maksu 192,05 EUR (viens simts deviņdesmit divi euro un pieci centi) gadā, neieskaitot Nekustamā īpašuma nodokli 1.5% no kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, ko maksā papildus.

Esam sertificēti

bm sertification

iso