Atkārtota rakstiska izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 1,77 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94760010054 daļā, Strenču novada Plāņu pagasta īpašumā "Valsts Mežs 94760020020 ", Kad. nr. 9476002

Ņemot vērā, ka Izsoles nolikumā noteiktajā termiņā (līdz 16.09.2020 ieskaitot) uz Izsoli nav iesniegts neviens piedāvājums, Izsole atzīta par nenotikušu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso