Atkārtota mutiska izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 4,83 ha platībā Ogres novada Taurupes pagasta zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 74920090126"

Par izsoles uzvarētāju atzīta SIA STIRPE, reģ.Nr.40103979342, kura iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso