Atkārtota izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64560020036 daļai 34,63 ha platībā (ūdenstilpe Penta dīķis), Grobiņas novada Gaviezes pagasta īpašumā “Kradzes mežs”, kad. Nr. 64560020036"

Par izsoles uzvarētāju atzīts Andris Džeriņš, kurš iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 30 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso